Проектантско бюро Евро Алианс Дизайн е създадено през 2007 г. за проектиране на специални конструкции за укрепяване на строителни изкопи, фундиране на сгради и съоръжения, укрепяване на свлачища и срутища, инжекционни работи и други геотехнически мероприятия. Проектиране на тунели за пътното, железопътно и хидротехническо строителство. Фирмата използва лицензирани софтуерни продукти за изчисления и анализи.

Бюрото предлага професионални консултантски услуги в специалното ниско и тунелно строителство. Оценяване на инвестиционни проекти и препоръки за изпълнението им съобръзно съществените изисквания за строителство и конкретните обстоятелства. Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в специалното ниско и тунелно строителство. Авторски надзор на разработените от бюрото проекти.

Бюрото работи и си сътрудничи с професионални фирми за геоложки, хидрогеоложки и геофизични изследвания. Също така работи с реномирани архитектурни и проектантски бюра на сгради и съоръжения.

Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани специалисти – строителни инженери, геолози, геотехници и геодезисти, които предлагат комплексни проектантски и консултантски услуги. При необходимост си сътрудничим с нашите партньори с цел покриване на целия спектър на пълното инвестиционно проектиране.