Етичен кодекс – валиден за цял свят

Като предприятие, действащо в цяла Европа, при нас връзката на предприемаческото действие с етичните принципи се разбира от самосебе си и вече има традиции в историята на фирмата. По тази причина ние сме поели задължение за етично поведение и отговорност към обществото. Доброволният ангажимент е насочен към споразумения с международна валидност, към които спада както „Общата декларация за правата на човека” на Обединените нации, така и основните трудови стандарти на Международната Организация по труда (ILO) и принципите на декларацията от Рио за околната среда и развитието.

Нашите действия следват валидните закони и разпоредби на страните, в които работим. Ние отдаваме значение на почтени условия на труд и равноправие. Задължаваме се трайно да стопанисваме и да се отнасяме отговорно с природните ресурси, като с това ще допринесем значително за благото и за развитието на глобалното общество.

Въведение

Ние сме ангажирани с обществената си отговорност в рамките на фирмените дейности в цял свят, на международното поле наричана още „CSR“- Corporate Social Responsibility. Този „Етичен кодекс за обществена отговорност“ (наричан по-долу „ЕКОО“) подкрепя основната линия, особено що се отнася до условията на труд, социалната и екологична устойчивост, както и прозрачност, изпълнено с доверие сътрудничество и диалог.

Съдържанието на този кодекс (ЕКОО) е израз на базата на нашите ценности, дефинирани като визия и мисия и особено идейната привързаност към социалната пазарна икономика.

Тази декларация е общовалидна за всички дъщерни дружества на Евро Алианс Инженеринг АД по света.

  1. Основно разбиране за обществено отговорно ръководство на предприятието

В основата на този кодекс (ЕКОО) е залегнало основното разбиране за обществено отговорно ръководство на предприятието. За предприятието Евро Алианс Инженеринг АД това означава поемането на отговорност, като то отчита последиците от фирмените си решения и действия в икономически, технологичен, както и в социален и екологичен аспект и постига адекватен баланс на интересите.

В рамките на възможностите си Евро Алианс Инженеринг АД доброволно ще допринася за благото и устойчивото развитие на глобалното общество на местата, в които извършва дейността си. При това предприятието се ориентира към общовалидните етични ценности и принципи, в частност – към интегритет, почтеност и уважение към човешкото достойнство.

2. Сфера на действие

2.1 Този кодекс (ЕКОО) е валиден за всички филиали, бизнес- подразделения и производствени участъци на Евро Алианс Инженеринг АД.

2.2 Евро Алианс Инженеринг АД се задължава да насърчава спазването на този кодекс (ЕКОО) и от доставчиците си, както и от останалите звена от веригата за създаване на добавена стойност в рамките на своите възможности и сфери на действие.

3. Възлови моменти на обществено отговорното ръководство на предприятието

Вследствие на това Евро Алианс Инженеринг АД ще действа активно за трайното спазване на посочените по-долу ценности и принципи.

3.1 Спазване на законите

Евро Алианс Инженеринг АД ще спазва валидните закони и правни разпоредби на страните, в които работи. В страни със слаба институционална рамка то грижливо ще проверява, каква добра предприемаческа практика трябва да се приложи в подкрепа на отговорното ръководство на предприятието.

3.2 Интегритет и Организационно Управление

3.2.1 Евро Алианс Инженеринг АД ще насочва действията си към общовалидни етични ценности и принципи, по-специално към честност, почтеност, уважение към човешкото достойнство, откритост и недопускане на дискриминация по отношение на религия, мироглед, пол и етика.

3.2.2 Евро Алианс Инженеринг АД ще отхвърля корупцията и подкупа по смисъла на съответната конвенция на Обединените нации. По подходящ начин то ще поощрява прозрачност, безупречно действие и отговорно ръководство и контрол в предприятието.

3.2.3 Евро Алианс Инженеринг АД ще преследва почтени и признати бизнес практики и честна конкуренция. В конкурентите отношения то ще се равнява по професионалното поведение и качествената работа. Ще поддържа партньорски и изпълнени с доверие отношения с надзорните органи, като при това се придържа към съответните изисквания за действия, съобразени с картелното право.

3.3 Интереси на потребителите

Когато са засегнати интереси на потребителите, Евро Алианс Инженеринг АД ще се придържа към разпоредбите, защитаващи потребителите, както и към подходящи практики за продажба, маркетинг и информация. На особено внимание ще се радват по-специално групите, имащи нужда от защита (напр. защита на младежта).

3.4 Комуникация

Евро Алианс Инженеринг ще комуникира със сътрудниците си, с клиентите, доставчиците и други заинтересовани групи открито и насочено към диалог относно изисванията на този кодекс (ЕКОО) и неговото прилагане. Всички документи и книжа ще се изготвят съобразно задълженията, ще бъдат променяни лоялно и ще се унищожават или съхраняват надлежно. Фирмените тайни и бизнес информацията на партньорите ще се третира внимателно и поверително.

3.5 Човешки права

Евро Алианс Инженеринг АД ще се застъпва за насърчаване на човешките права според Хартата на ООН за човешките права.

3.5.1 Лична сфера

Защита на личната сфера.

3.5.2 Здраве и безопасност

Опазване на здравето и безопасност на труда, по-специално гарантиране на безопасни и здравословни условия за труд, за избягване на злополуки и наранявания.

3.5.3 Тормоз

Защита на сътрудниците от телесни наказания и от физически, сексуален, психически или вербален тормоз или злоупотреба.

3.5.4 Свобода на изразяването

Защита и гарантиране правото на свобода и на изразяването на мнение.

3.6 Условия на труд

Предприятието, което полага подписа си ще спазва следните основни норми за труд на Международната Организация по труда (ILO):

3.6.1 Детски труд

Забраната на детския труд, т.е. забраната за работа на деца под 15 годишна възраст, освен ако местните правни разпоредби не определят по-висока възрастова граница и ако не са допустими изключения.

3.6.2 Принудителен труд

Забраната на принудителен труд от всякакъв характер.

3.6.3 Възнаграждение

Трудовите стандарти по отношение на заплащането, по-специално по отношение нивото на възнаграждение съласно валидните закони и разпоредби.

3.6.4 Забрана за дискриминация

Третиране на сътрудничките и сътрудниците без дискриминация.

3.7 Работно време

Евро Алианс Инженеринг АД ще спазва трудовите норми по отношение на максимално разрешеното работно време.

3.8 Опазване на околната среда

Евро Алианс Инженеринг АД целенасочено ще изпълнява разпоредбите и стандартите за опазване на околната среда, които се отнасят до неговите предприятия на съответните места. Освен това то ще се отнася отговорно с природните ресурси, съгласно принципите на декларацията от Рио.

3.9 Граждански ангажимент

Предприятието, което полага подписа си ще допринася за общественото и икономическо развитие на страната и района, в които работи и ще поощрява съответните доброволни дейности на своите сътруднички и сътрудници.

4. Прилагане и изпълнение

Евро Алианс Инженеринг АД ще положи всички подходящи и допустими усилия за прилагането и изпълнението на описаните в този кодекс (ЕКОО) принципи и ценности. При поискване и в рамките на реципрочност партньорите по договор следва да бъдат уведомени за най-важните мерки, така че да може да се проследи, как принципно е гарантирано тяхното спазване. Не могат да се разгласяват фирмени и търговски тайни, отнасящи се до конкуренцията или друга информация, заслужаваща защита.