Този подход се описва като „покрий, а след това режи/ копай” като това в същност се състои от паралелни шлицови стени, или пилоти /шпунт/, изградени и след това свързани с монолитна плоча над тях, след което се изкопава почвата. Миланският метод позволява едновременно изграждане на подземната и надземната част на съоръжението.
 
Миланският метод включва както изграждане на шлицови стени, така и на изливни пилоти под основите и фундаментната система, преди стартирането на тунелния изкоп. Бетоновите шлицови стени, изградени с помощта на бентонитов разтвор се използват за ограждащи стени. Те изпълняват двойната функция на странично укрепване по време на строителството и като конструктивни стени за съоръжението.